Order Nestorii

Autor projektu: Edward Krzysztof Rogalski
Honos honestum decorat - wysoka godność zdobi człowieka szlachetnego.
Vita brevis, ars longa - życie krótkie, sztuka długa.


Od 2008 roku redakcja corocznie przyznaje Order Nestorii premiując bezinteresowną i wartościową pracę na rzecz ziemi krasnostawskiej w dziedzinach artystycznych lub naukowych. Nagradzane są osoby, których działania wpłynęły na rozwój społeczny i kulturowy, na umocnienie walorów patriotycznych środowiska oraz powstały w obronie spuścizny historycznej i artystycznej.

Nestor 2008
dr Józef Zięba

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2008 oraz Order Nestorii otrzymuje dr Józef Zięba za sukces odczytania z rękopisów kilkuset sonetów Stanisława Bojarczuka, przygotowanie ich do druku oraz spisanie monografii tego wybitnego, zapomnianego krasnostawskiego poety, określanego mianem polskiego Petrarki. Efekt pracy dr. Józefa Zięby zamknął się w tomie Linie liryki (Krasnystaw-Lublin 2008) wydanym staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie, dzięki wieloletniej determinacji miejscowych środowisk literackich.

Więcej »

Nestor 2009
dr Kazimierz Stołecki

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2009 oraz Order Nestorii otrzymuje dr Kazimierz Stołecki za stworzenie strony internetowej o tematyce historycznej, pomocnej wielu uczniom, studentom i pasjonatom, opracowanie na tej podstawie pierwszej monografii rodzinnego miasta oraz wydanie jej własnym nakładem w formie książkowej zatytułowanej Krasnystaw. Rys historyczny.

Więcej »

Nestor 2010
Jan Henryk Cichosz

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2010 oraz Order Nestorii otrzymuje Jan Henryk Cichosz za pasję inicjowania i konsekwentnego upowszechniania kultury poetyckiej skierowanej do szerokiego odbiorcy, utrwalanie zjawisk artystycznych za pośrednictwem prasy i Internetu, oraz osobisty udział w powołaniu pisma „Hereditas” i współtworzeniu środowiska literackiego m.in. Grupy Literackiej „Słowo”, a także za własny niebagatelny dorobek wydawniczy w postaci jedenastu tomików poetyckich.

Więcej »

Nestor 2010
dr Leszek Janeczek

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2010 oraz Order Nestorii otrzymuje dr Leszek Janeczek za wieloletnią społeczną pracę nad dokumentowaniem przeszłości Krasnegostawu i regionu, czego cennym efektem jest zebranie kilkuset wywiadów świadków historii, a także książka „Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły w czasie drugiej wojny światowej” oraz znaczący udział w publikacjach zbiorowych „Byliśmy sercem wsi” i „Krasnystaw wczoraj i dziś”. Wyróżniony zostaje także za podejmowane liczne inicjatywy patriotyczne i obywatelskie dotyczące historii i teraźniejszości ziemi krasnostawskiej.

Więcej »

Nestor 2011
Adam Polski

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2011 oraz Order Nestorii otrzymuje Adam Polski za szczególne poświęcenie w działaniach na rzecz rodzimego środowiska i odsłanianie cennej historii Fajsławic, mające swoje odzwierciedlenie w licznych wydawnictwach książkowych oraz w pracy Towarzystwa Przyjaciół Fajsławic.

Więcej »

Nestor 2011
Bohdan Kiełbasa

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2011 oraz Order Nestorii otrzymuje Bohdan Kiełbasa za pasję i oddanie w dokumentowaniu historycznego bogactwa Żółkiewki nie tylko na terenie ziemi krasnostawskiej, ale i poza granicami Polski, oraz za interesujący dorobek wydawniczy i cenne inicjatywy społeczne integrujące środowisko.

Więcej »

Nestor 2012
Zbigniew Atras

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2012 oraz Order Nestorii otrzymuje Zbigniew Atras za wnikliwe studiowanie i twórczą penetrację dziejów Krasnegostawu i okolic oraz za owocne tropienie i przybliżanie w niebanalnej formie ważkich epizodów historii mających wpływ na umacnianie lokalnego patriotyzmu i społecznych więzi, wyrażane poprzez licznie publikowane artykuły, opracowania, legendy oraz aktywny udział w życiu literacko-artystycznym miasta.

Nestor 2013
dr Iwona Dacka-Górzyńskaza

Decyzją Redakcji Czasopisma Artystycznego „Nestor”, tytuł NESTOR 2013 oraz Order Nestorii otrzymuje dr Iwona Dacka-Górzyńska za upowszechnianie dorobku naukowego światowej sławy heraldyka ks. Kaspra Niesieckiego SJ oraz miejscowego zakonu jezuitów, których praca miała znaczący wpływ na rozwój i świetność Krasnegostawu. Iwona Dacka-Górzyńska ciągle bada tę skarbnicę, czego owocem jest cenne opracowanie książkowe „Korona Polska” Kaspra Niesieckiego. Pomnik staropolskiego piśmiennictwa heraldycznego, prace naukowe i liczne publikacje w wydawnictwach specjalistycznych, a także Czasopiśmie Artystycznym „Nestor”, oraz konferencje naukowe, m.in. w Krasnymstawie.